Inspectierapport

Inspectierapport

Inspectierapport
Zwiers-Walig (VGO)
Petuniastraat 15
9521GV NIEUW-BUINEN

Registratienummer 342490382

Toezichthouder:                                  GGD Drenthe

In opdracht van gemeente:                 Borger-Odoorn

Datum inspectie:                                01-09-2015

Type onderzoek           :                     Jaarlijks onderzoek

Status:                                                Concept

 

Inhoudsopgave

 • Het onderzoek. 3
 • Observaties en bevindingen. 4
 • Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang. 4
 • Pedagogisch klimaat 5
 • Deskundigheid gastouder 6
 • Accommodatie en inrichting. 7
 • Veiligheid en gezondheid. 8
 • Inspectie-items. 9
 • Gegevens voorziening. 13
 • Gegevens toezicht 13

 

Het onderzoek

 

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek.

 

Beschouwing

 • Gastouder is in het kader van de jaarlijkse steekproef, in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn, bezocht.
  Tijdens het bezoek heeft de toezichthouder gesproken met de gastouder en is de locatie beoordeeld.
 • Uit het onderzoek is gebleken dat de gastouder voldoet aan de voorwaarden en dat de registratie in het LRKP kan worden voortgezet.

 

Advies aan College van B&W

 • Geen handhaving.

 

 • Observaties en bevindingen
  Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

 

 • Gastouder en handhaving
  Er loopt geen handhaving tegen gastouder.

 

 

Gastouderopvang in de zin van de wet

 

Opvang vindt plaats via geregistreerd GOB Tweede thuis.

Opvang is bij gastouder thuis.

 

 

Gastouder in de zin van de wet

 

Gastouder voldoet aan de voorwaarden in de zin van de wet Kinderopvang.

 

Gebruikte bronnen:

· Interview gastouder

 

 

Pedagogisch klimaat

 

 

 

Pedagogische praktijk

 

Gastouder heeft kennis van pedagogisch beleid en handelt hierna.

Gastouder werkt onder de naam kinderopvang Jibbedibbe.

Zij werkt met thema's en gebruikt hierbij ook wel de methode van Puk.

De seizoenen worden tevens gevolgd en hierom heen worden de thema's toegevoegd.

 

Gastouder vindt het belangrijk dat de kinderen activiteiten doen die zij leuk vinden.

Als ze willen knutselen is dat prima, de gastouder volgt de leeftijd van de kinderen hierin.

Er staan in de woonkamer verschillende bakken met speelgoed. Het aanwezige kindje is aan het "vrij" spelen en bouwt met duplo.

 

De toezichthouder concludeert uit bovenstaande bevindingen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de vier pedagogische basisdoelen.

 

 

Gebruikte bronnen:

· Interview gastouder
· Observaties
· Pedagogisch beleidsplan
· Pedagogisch werkplan

 

 

Deskundigheid gastouder

 

 

 

Verklaring omtrent het gedrag

 

Verklaring omtrent gedrag is aanwezig van echtgenoot en gastouder, de verklaring omtrent gedrag voldoet aan de voorwaarden.

 

 

Deskundigheid gastouder

 

Gastouder beschikt over juist diploma, leraar basisonderwijs.

 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

 

Er wordt Nederlands gesproken.

 

Gebruikte bronnen:

· Interview gastouder
· Observaties
· Verklaringen omtrent het gedrag
· Diploma's beroepskrachten

EHBO certificaat

 

 

 

Accommodatie en inrichting

 

 

 

De woning

 

De woning van de gastouder voldoet aan de voorwaarden.

 

 

De slaapruimte

 

Er is een afzonderlijke slaapruimte beschikbaar, hierin staat een campingbedje.

 

 

Groepssamenstelling

 

Gastouder biedt in totaal opvang aan 9 kinderen, deze kinderen worden echter niet tegelijk opgevangen.

Gastouder is op de hoogte van het maximaal aantal op te vangen kinderen.

Haar eigen kinderen zijn 4,6 en 9 jaar, deze worden in het totaal meegerekend.

 

 

Achterwacht

 

Gastouder is goed telefonisch bereikbaar en heeft 3 verschillende achterwachten geregeld.

 

Gebruikte bronnen:

· Interview gastouder
· Observaties
· Plaatsingslijsten

 

 

Veiligheid en gezondheid

 

 

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

 

Op locatie is een geldige risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid aanwezig, uitgevoerd 26-02-2015. De gastouder is op de hoogte van de inhoud.

 

 

Meldcode kindermishandeling

 

Gastouder is in het bezit van de meldcode en heeft hier kennis van.

 

Gebruikte bronnen:

· Interview gastouder
· Observaties
· Risico-inventarisatie veiligheid
· Risico-inventarisatie gezondheid
· Actieplan veiligheid
· Actieplan gezondheid
· Ongevallenregistratie
· Meldcode kindermishandeling

 

 

 

Inspectie-items

 

Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
Gastouder en handhaving
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de gastouder.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in de opvangsituatie te voorkomen.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gastouderopvang in de zin van de wet
De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.

(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang vindt plaats in een gezinssituatie door een gastouder welke niet de ouder van de op te vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder.

(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders.

(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gastouder in de zin van de wet
De gastouder is 18 jaar of ouder.

(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder is niet inwonend bij de vraagouder.

(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder heeft ten behoeve van de opvang van kinderen geen personeel in dienst.

(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder heeft geen kinderen die onderworpen zijn aan (voorlopige) ondertoezichtstelling. De gastouder is niet ontheven uit het ouderlijk gezag. De gastouder is niet ontzet van het gezag.

(art 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

 

Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau waarbij hij is aangesloten.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 16 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder waarborgt de emotionele veiligheid.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 en 16 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 

Deskundigheid gastouder
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag is vóór het indienen van de aanvraag tot registratie aan de houder van het gastouderbureau overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

(art 1.56b lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder en zijn huisgenoten zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.

(art 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van stagiaire of vrijwilliger werkzaam bij de gastouder is vóór aanvang van de werkzaamheden bij de gastouder overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. Indien de stagiaire al eerder bij een gastouder of kindercentrum heeft gewerkt dan is de verklaring omtrent het gedrag niet ouder dan twee jaar.

(art 1.56b lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De bij de gastouder werkzame stagiaire of vrijwilliger is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar.

(art 1.56b lid 7 en 8 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Deskundigheid gastouder
De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling.

OF

De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari 2012 waaruit blijkt dat de gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling aangewezen MBO-2 opleiding(en).

(art 1.56b lid 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 13 lid 1 sub a en lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10, 10a en 10b Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen conform de ministeriële regeling.

(art 1.56b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 13 lid 1 sub b en lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10d Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.

OF

Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, daar de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

(art 1.56b lid 6 en 1.55 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

 

Accommodatie en inrichting
De woning
De woning waar gastouderopvang plaats vindt is te allen tijde rookvrij.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De woning waar gastouderopvang plaats vindt, beschikt over voldoende binnenspeelruimte voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De woning waar gastouderopvang plaats vindt, beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 onder b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 15 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Groepssamenstelling
Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 14 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 13 lid 1, 2 en 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Achterwacht
De gastouder is goed telefonisch bereikbaar.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder zorgt ervoor dat bij aanwezigheid van meer dan 3 kinderen tijdens de opvang een achterwacht beschikbaar is, die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig is. Daartoe is de achterwacht altijd telefonisch bereikbaar.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

 

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder ondertekende risico-inventarisatie veiligheid, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid is door de gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 en 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 en 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden actueel is en voldoet aan de gestelde eisen.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 3 sub c en 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c en lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder ondertekende risico-inventarisatie gezondheid, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat specifieke adres. De risico-inventarisatie gezondheid is door de gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 en 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De gastouder draagt er zorg voor dat de gezondheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen.

(art 1.49 lid 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 5 en 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode.

(art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder handelt naar de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode.

(art 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De gastouder heeft kennis van en handelt naar de wettelijke meldplicht.

(art 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

 

 

Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam gastouder : Walig, Marincke
Opvangadres : Petuniastraat 15
Postcode en plaats : 9521GV NIEUW-BUINEN
Aantal kindplaatsen : 6

 

Gegevens gastouderbureau(s)

Naam gastouderbureau : Tweede Thuis
Adres gastouderbureau : Oudewerfslaan 129
Postcode en plaats : 9675ES WINSCHOTEN

 

 

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Drenthe
Adres : Postbus 144
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN
Telefoonnummer : 0592-306300
Onderzoek uitgevoerd door : G. Plantenga

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : Borger-Odoorn
Adres : Postbus 3
Postcode en plaats : 7875ZG EXLOO

 

Planning

Datum inspectie : 01-09-2015
Opstellen concept inspectierapport : 01-09-2015
Vaststelling inspectierapport :
Verzenden inspectierapport naar gastouder en gastouderbureau(s) :
Verzenden inspectierapport naar gemeente :
Openbaar maken inspectierapport :

 

 

 

 

Bijlage: Zienswijze gastouder

De zienswijze betreft een reactie van de gastouder op de inhoud van het inspectierapport.

 

De gastouder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

 

 

 

 

spacer