PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Als gastouder hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy-verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgege-vens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met de doestelling(en) waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelstelling(en) en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Priva-cyverklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en in het bijzonder voor een correcte en verantwoorde uitvoering van gemaakte afspraken;
 • zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij ik daarvoor uw toestemming heb en dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.
 • Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
 • Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Administratie
 • Communicatie over de opdracht.
 • De grondslag voor deze persoonsgegevens is het contract tussen de ouders en de gastouder ten be-hoeve van de opvang van de kinderen van de ouders.
 • Voor de bovenstaande doeleinden kan ik persoonsgegevens van u vragen welke vermeld worden op:
  het koppelingsformulier
 • de aanvulling koppelingsformulier

 

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwer-king(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoord voor PortaBase;
 • het hanteren van een inlogcode op de voor de opvang gebruikte telefoon;
 • het hanteren van een inlogcode op de voor de opvang gebruikte computer;
 • het voor buitenstaanders niet toegankelijk maken van de privacy gevoelige gegevens in de opvangmap.
 • Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg verve-lend.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezicht-houdende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik dat graag.